Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Kollégiumunk 2005 óta vesz részt az Arany János Kollégiumi Programban.

Az AJKP célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott gimnáziumban folytassák tanulmányaikat.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújt: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sportprogramokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat, és felvételizhessenek a felsőoktatásba.

A diákok jogosítványt, ECDL és nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek, külföldi és belföldi kirándulásokon vehetnek részt a program támogatásával. Sokszínű szabadidős programok keretében kollégistáink színházba, moziba, kiállításokra járhatnak.

Az Arany János Kollégiumi Programmal kitárul a világ!

Fokozatosan megújuló, szépülő kollégiumunk három- és négyágyas szobáiban igyekszünk otthonossá tenni a fiatalok életét.

Az itt lakók szabadidejükben színes tevékenységi körökben vesznek részt (pl. karaoke, énekegyüttes, művészeti körök, tömegsport, önvédelem, kézműves szakkör, kondicionáló edzés, foci, Flabélos, média szakkör, asztalitenisz stb.).

Ki kerülhet be az Arany János Kollégiumi Programba?

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

 • tanulói jogviszonyban áll, és a gimnázium vagy szakgimnázium kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
 • az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
 • a jelentkezés időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint hátrányos helyzetű[1] vagy halmozottan hátrányos helyzetű[2],
 • a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a szerinti átmeneti gondozásban részesül,
 • a Gyvt. 53. §-a szerinti otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 • törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
 • árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
 • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
 • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.

Nagyon fontos, hogy a jogosultság igazolásához a jegyző által kiadott dokumentumok beadásra kerüljenek a kötelező pályázati adatlapok mellé az elbíráláshoz!

A programra pályázni kell az adott évben kiírt pályázati feltételeknek megfelelően, majd jelentkezni kell a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Program előkészítő vagy a nyelvi előkészítő tagozatra Gimnázium által leírtak szerint.

A 2021/2022. tanévre a pályázat beadási határideje: 2021. január 20.

Pályázat beadása: postai úton (a borítékra írják rá „Arany János Kollégiumi Program”)

Cím: Szekszárdi I. Béla Gimnázium 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

A pályázat tartalma:

– kitöltött szülői nyilatkozat (1. melléklet)

– kitöltött tanulói adatlap (2. melléklet) és szülői nyilatkozat

A pályázat melléklete:

A jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok

(pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, hátrányos helyzetről vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, vagy a szülők jegyző előtt tett, iskolai végzettségről szóló nyilatkozata jegyzői pecséttel, a családsegítő és/vagy a gyermekjóléti szolgálat javaslata, vagy a nevelésbe vétel dokumentumai)

A pályázati dokumentáció letölthető honlapunkról www. ibela.sulinet.hu.

Az iskolába történő felvétel egyben a kollégiumi felvételt is jelenti.
A jelentkezéshez információk:

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

Szügyi Hajnalka kollégiumvezető

Telefon: 74 / 512 461

               30 / 598-1715

E-mail: ibelakollegium@gmail.com

            ibelagimnazium@belamail.hu

Letölthető dokumentumok